The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Filary etyki i zgodności z przepisami Vertiv

Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi normami etycznymi poprzez realizację podstawowych wartości Vertiv.

Celem niniejszego kodeksu postępowania („kodeks”) jest przekazanie wszystkim pracownikom i członkom zarządu („członkowie zarządu”) firmy Vertiv Holdings Co i jej spółek zależnych (zwanych łącznie „Vertiv”) na całym świecie wskazówek dotyczących prowadzenia działalności. Niniejszy kodeks opisuje działania i zachowania, których oczekuje się od każdego członka zespołu firmy Vertiv, aby wszyscy, którzy mają do czynienia z firmą Vertiv, mogli stale polegać na naszej uczciwości. O ile nie wskazano inaczej w niniejszym kodeksie, pojęcie „pracownicy” obejmuje kadrę kierowniczą.

Zgłoś naruszenie zasad etyki

 
Zaktualizowany Kodeks postępowania

W dniu 24 listopada 2021 r. Spółka znowelizowała Kodeks postępowania Vertiv (dawniej zwany Kodeksem Etyki Vertiv). Nowelizacja ta nie zmieniła wartości i zasad Kodeksu; Spółka zmieniła Kodeks w następujący sposób:

 • Reorganizacja Kodeksu w celu skuteczniejszego pogrupowania kluczowych pojęć dla zwiększenia komfortu czytelnika;
 • Rozszerzenie niektórych sekcji, które są wyjątkowo złożone i które wciąż ewoluują z perspektywy przepisów, w celu zapewnienia aktualnych wytycznych i dodatkowych rzeczywistych przykładów;
 • Uszczegółowienie niektórych sekcji w związku z ciągłym rozwojem Spółki i obszarami, na których koncentruje się działalność operacyjna;
 • oraz dodatkowe podkreślenie pewnych koncepcji, które są ważne dla podstawowych wartości Spółki, w tym różnorodność i równość szans, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz ochrona aktywów Spółki przed marnotrawstwem.

Zaktualizowany Kodeks Postępowania Vertiv wchodzi w życie dla wszystkich spółek zależnych Vertiv z wyjątkiem Vertiv Integrated System GmbH i Vertiv GmbH (oczekują na lokalne zatwierdzenie). Pełny tekst Kodeksu został zamieszczony na stronie internetowej Spółki (http://www.vertiv.com).

Giordano Albertazzi
Dyrektor generalny Vertiv
Quote sign

Przez ponad 20 lat pracy w firmie zawsze byłem dumny z przynależności do organizacji, która stawia niezłomną uczciwość w centrum naszego postępowania i prowadzenia działalności. Jako dyrektor generalny Vertiv chcę zdecydowanie strzec i kontynuować to dziedzictwo, podkreślając znaczenie naszego Kodeksu Postępowania.

Kodeks Postępowania Vertiv nakazuje nam traktowanie współpracowników, partnerów i klientów z szacunkiem oraz profesjonalizmem, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jasno określone wartości i zasady są jednocześnie obietnicą dla naszych klientów. Dzięki naszemu zaangażowaniu w niezrównaną uczciwość nasi klienci mają pewność, że współpracują z przedsiębiorstwem godnym zaufania, złożonym z osób podejmujących właściwe decyzje w odpowiedni sposób. Dotyczy to wszystkich podmiotów współpracujących z nami oraz miejsc, w których prowadzimy działalność. Jestem przekonany, że w miarę rozwoju firmy Vertiv nasze nieugięte przywiązanie do bezkompromisowej uczciwości pozwoli nam nadal dostarczać naszym klientom wartość dodaną, a jednocześnie stworzyć kulturę wysokiej wydajności, która nie tylko pomoże nam w realizacji celów biznesowych, ale także uczyni nas globalnym, pożądanym pracodawcą.

Quote sign

Przeciwdziałanie korupcji

Vertiv ustanowił wewnętrzne polityki i kontrole zobowiązujące wszystkich pracowników i kierownictwo do przestrzegania amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych, brytyjskiej Ustawy o łapownictwie oraz brazylijskiej Ustawy antykorupcyjnej (Ustawa nr 12,846) oraz odpowiednich przepisów antykorupcyjnych w krajach, w których prowadzimy działalność. Zabrania się pracownikom i kierownictwu Vertiv, bezpośrednio lub pośrednio, oferować, wręczać, żądać lub otrzymywać, pod żadnym pozorem, jakiekolwiek łapówki lub inne korzyści finansowe o dowolnej wartości od jakiejkolwiek osoby lub organizacji, a zwłaszcza agencji rządowych, urzędników rządowych i firm prywatnych lub ich pracowników. Zakaz ten obowiązuje na całym świecie, bez wyjątków dla obowiązujących zwyczajów, lokalnych praktyk lub warunków konkurencyjnych. Dodatkowo, zakaz ten dotyczy zarówno każdej osoby, jak i firmy działającej w imieniu Vertiv, takiej jak agenci sprzedaży, dystrybutorzy, przedstawiciele, dostawcy usług, podwykonawcy, dostawcy oraz partnerzy joint venture.

Uczciwa konkurencja

Vertiv odnosi sukcesy dzięki swoim pracownikom i kierownictwu, którzy postępują zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i kierują się podstawowymi wartościami Vertiv. Przedstawiciele Vertiv nie mogą:

 • omawiać bezpośrednio z konkurencją Vertiv jakichkolwiek informacji dotyczących cen lub produktów, takich jak koszty produkcji, wydajność produkcji, mapy drogowe produktów, praktyki przetargowe lub jakichkolwiek niepublicznych informacji handlowych Vertiv;
 • korzystać z jakichkolwiek nieprawidłowych środków w celu pozyskania poufnych informacji lub tajemnic handlowych konkurencji;
 • świadomie wykorzystywać poufne informacje lub tajemnice handlowe konkurencji bez wyraźnej pisemnej zgodny od takiego konkurenta;
 • korzystać z negatywnych technik sprzedaży, takich jak dyskredytowanie konkurentów za pomocą fałszywych informacji; lub
 • wykorzystywać taktyki, takie jak sprzedaż poniżej kosztów, w celu wyeliminowania konkurencji na rynkach, na których Vertiv jest liderem.
Stephanie Gill
Główny radca prawny
Quote sign

Vertiv zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy, odpowiedzialny oraz zgodnie z przepisami kraju, w którym działamy.

Wymagamy przestrzegania uczciwych i etycznych praktyk biznesowych od naszych pracowaników i kierownictwa, a także dystrybutorów, przedstawicieli i partnerów na całym świecie.

Quote sign

Kodeks postępowania dostawcy

Vertiv oczekuje od dostawców, że będą szerzyć jego wartości i zasady, będą na bieżąco z technologią, będą działać uczciwie oraz szanować ludzi i środowisko. Takie działania odzwierciedlają priorytety Vertiv. Dzięki temu współpracujemy wyłącznie z z najlepszymi partnerami, którzy postępują zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej oraz szczerze i uczciwie .

Vertiv opracował Kodeks postępowania dostawcy i oczekuje, że każdy dostawca będzie przestrzegać określonych w nim zasad. Vertiv może zakończyć współpracę z dostawcą, który nie przestrzega Kodeksu postępowania dostawcy.

Kodeks postępowania dostawcy (PDF – angielski)

Kodeks postępowania dostawcy (PDF – mandaryński)

Działania na rzecz zapobiegania niewolnictwu i handlu ludźmi

Vertiv zobowiązuje się do przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących zatrudnienia w krajach, w których prowadzi działalność i nie korzysta z pracy przymusowej przymusowych oraz nie uczestniczy w handlu ludźmi. Zasady Vertiv sprzeciwiają się jakiejkolwiek formy przymusowej, pod zamknięciem lub niewolniczej pracy — zakazujemy naszym dostawcom korzystania z takich form pracy.

Oświadczenie dotyczące działań na rzecz zapobiegania niewolnictwu i handlu ludźmi

Polityka praw człowieka

Minerały z obszarów objętych konfliktami zbrojnymi

Vertiv wspiera działania na rzecz położenia kresu ludzkim cierpieniom i negatywnego wpływu na środowisko naturalne związanym z górnictwem w Demokratycznej Republice Konga i krajach sąsiednich. Śledzenie pochodzenia surowców mineralnych w globalnej sieci dostaw jest procesem złożonym i może być osiągnięte wyłącznie przy współpracy i wsparciu dużej liczby branż oraz interesariuszy.

Vertiv współpracuje z dostawcami i innymi interesariuszami w celu opracowania i wdrożenia zasad oraz systemu, który ograniczałby ryzyko stosowania w naszym łańcuchu dostaw minerałów z kopalni, które finansują lub wspierają grupy zbrojne na terenie Demokratycznej Republiki Kongo. Vertiv oczekuje również, że jego dostawcy nabywają minerały z odpowiedzialnych źródeł.

Raport dotyczący minerałów konfliktowych

Patrick Grainey
Dyrektor ds. Ryzyka i Odporności Globalnego Łańcucha Dostaw, Zaopatrzenie
Quote sign

Vertiv jest zaangażowany w szerzenie naszych wartości i pozytywnego wpływu naszych operacji na wszystkie społeczności, w których działamy my i nasi dostawcy.

Kodeks postępowania dostawców Vertiv ma zastosowanie w równym stopniu do każdego z naszych dostawców. Wymagamy, aby nasi dostawcy przestrzegali najwyższych norm etycznych, stosowali się do obowiązujących przepisów prawnych i regulacji wdrażali wartości Vertiv w ramach własnych łańcuchów dostaw.

Quote sign

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

Vertiv szanuje ludzką godność oraz prawa człowieka i wymaga takiego postępowania od wszystkich dostawców i partnerów. Vertiv w pełni wspiera i dąży do przestrzegania zasad inicjatywy Powszechnej Deklaracji praw człowieka.

 • Nie akceptujemy pracy przymusowej, niewolniczej i pracy więźniów.
 • Przestrzegamy obowiązujących lokalnie przepisów dotyczących minimalnego wieku pracowników i nie korzystamy z pracy dzieci.
 • Chronimy naszych pracowników przed dyskryminującym, obraźliwym lub wrogim środowiskiem pracy.
 • Będziemy natychmiast badać wszelkie zgłoszenia dotyczące dyskryminacji, molestowania lub przemocy w miejscu pracy i natychmiast podejmować działania naprawcze.
 • Zachęcamy pracowników, którzy zauważą lub doświadczą dyskryminacji, molestowania lub przemocy w miejscu pracy do zgłaszania takiego zachowania kierownictwu lub za pośrednictwem gorącej linii działu Globalnej etyki Vertiv.
 • Nie dopuszczamy działań odwetowych w stosunku do pracowników, którzy w dobrej wierze zgłaszają zdarzenia dyskryminacji, molestowania lub przemocy w miejscu pracy.

Środowisko naturalne

Vertiv, w możliwe największym zakresie będzie unikać negatywnego wpływu na społeczność, a zwłaszcza oddziaływania na glebę, powietrze oraz wodę.

Jakość

Potwierdzeniem światowego przywództwa Vertiv i zaangażowania w odpowiedzialność społeczną jest ciągłe doskonalenie naszych systemów zarządzania jakością: https://www.vertiv.com/en-us/support/quality-policy-and-certifications/

Wkład w promocję różnorodności

Vertiv to firma, która powstała z misją dostarczania rozwiązań dla krytycznych technologii. Rozwiązania te powstają często na skutek zderzenia różnych punktów widzenia i perspektyw. Dlatego wszystkim naszym działaniom towarzyszy duch integracji. Szeroki zasób doświadczeń, z jakich czerpiemy, sprawia że jesteśmy nie tylko firmą różnorodną. Sprawia, że jesteśmy lepszą firmą.

Vertiv dokłada starań, aby stworzyć globalne miejsce pracy, które wspiera i promuje różnorodność, jest otwarte na integrację i pielęgnuje poszanowanie jednostki. Wierzymy, że zebranie w jednym miejscu otwartych, entuzjastycznie nastawionych i uzdolnionych ludzi pochodzących z różnych środowisk przyczynia się do rozwoju inwencji i wzrostu zaangażowania w zespole.

W rezultacie oferujemy aktywny program rekrutacji i zatrudniania na stanowiskach managerskich bez względu na płeć, czy pochodzenie. Chcemy być preferowanym pracodawcą w zakresie awansów, transferów, wynagrodzeń, świadczeń, doradztwa zawodowego, szkoleń sponsorowanych przez firmę, programów stypendialnych oraz socjalnych i rekreacyjnych dla naszych pracowników.

Polityka zapewniania równych szans zatrudnienia Vertiv gwarantuje brak dyskryminacji lub molestowania pracowników, lub kandydatów na tle rasowym, koloru skóry, wyznawanej religii, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, niepełnosprawności, pochodzenia, statusu kombatanta ani w związku z innymi czynnikami stanowiącymi naruszenie obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Bezpieczeństwo i higieny pracy

Vertiv promuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla swoich pracowników na całym świecie i zachęca do podejmowania takich działań przez naszych dostawców.

Polityka BHP firmy Vertiv

Nasza polityka BHP zawiera minimalne wymagania i standardy obowiązujące w całej firmie. Dotyczy wszystkich pracowników Vertiv, a także wykonawców i gości przebywających na terenie firmy.

Dan Rapp
Director Manufacturing & Environmental Safety
Quote sign

The mission of Vertiv’s EHS Team is to protect Vertiv and Vertiv’s employees from environmental, health, and safety risks so they can be prosperous and achieve their goals.

A robust ESG (Environmental, Social, and Governance) system is critical to that mission while allowing Vertiv to be both commercially successful and socially responsible.

Quote sign
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja