The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2022 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami użytkowania („Warunki”) zamieszczonymi na naszej stronie z uwagi na fakt, iż dotyczą one Państwa praw i obowiązków.

Umowa i akceptacja jej warunków przez Państwa

Strona www.Vertiv.com należy, jest zarządzana i dostarczana przez Vertiv Group Corporation (działająca pod nazwą handlową Vertiv Co.) („Vertiv”) z siedziby w Columbus, Ohio, USA. Strony internetowe podmiotów zależnych i stowarzyszonych firmy Vertiv są własnością tych podmiotów i są przez nie zarządzane oraz udostępniane. Jednak opisane Warunki regulują używanie stron internetowych każdej z firm stowarzyszonych z Vertiv, do których się odnoszą.

Uzyskując dostęp lub korzystając z zawartości, narzędzi, produktów lub usług, stron internetowych lub aplikacji mobilnych dostępnych na tej witrynie, aplikacji mobilnych naszej firmy i wszelkich informacji, narzędzi oraz usług dostępnych na stronie internetowej i w aplikacjach mobilnych (łącznie określanych jako „Usługi”), zgadzają się Państwo na te warunki. Jeśli nie zgadzają się Państwo na wszystkie wymienione warunki, włącznie z naszą Polityką Prywatności, którą uznaje się za ich część, prosimy nie wchodzić na stronę i nie korzystać z naszych Usług. Rozstrzyganie sporów zamiast rozpraw sądowych lub pozwów zbiorowych w związku z niniejszą Umową wymaga skorzystania z wiążącego indywidualnego orzeczenia arbitrażowego oraz ogranicza środki odwoławcze dostępne dla Państwa w przypadku wystąpienia sporu.

Nasze Usługi

Nasze Usługi świadczymy w celach osobistych i do użytku niekomercyjnego. Może dojść do przerwy w dostępności do naszych usług w związku z planowaną konserwacją lub aktualizacjami, w przypadku nagłych napraw, w wyniku awarii łączy i/lub urządzeń systemu telekomunikacyjnego lub w podobnych przypadkach.

Nasze Usługi obejmują teksty, oprogramowanie, obrazy, zdjęcia, grafikę, nagrania audio i wideo, aplikacje, interfejsy użytkowników, interfejsy wizualne, logo, wzory, nazwy produktów i specyfikacje techniczne („Materiały”), które w całości lub w części wynikają z udostępnionych przez nas informacji i materiałów oraz innych źródeł, i są chronione prawem autorskim, znakiem handlowym, patentem lub innymi odpowiednimi prawami. Cała zawartość strony jest chroniona prawem autorskim jako praca zbiorowa w rozumieniu przepisów prawa amerykańskiego dotyczących praw autorskich. Znaki handlowe, logo i znaki usługowe wyświetlane na stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Vertiv Co., jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych, jej licencjodawców lub dostawców treści lub innych osób trzecich. Wszystkie pozostałe znaki towarowe, logo i znaki usługowe stanowią własność odpowiednich właścicieli. Zawartości Strony nie można interpretować jako udzielającej jakiejkolwiek licencji lub prawa do użycia któregokolwiek ze znaków towarowych, logo, znaku usługowego znajdującego się na stronie bez uprzedniej pisemnej zgody jego właściciela.

Użycie jakichkolwiek Materiałów tego typu na innej stronie internetowej lub w komputerze podłączonym do sieci i w otoczeniu sieciowym bez wyrażenia zgody na piśmie jest zabronione. Materiałów nie można kopiować, przetwarzać, ponownie publikować, modyfikować, przesyłać drogą elektroniczną, umieszczać online, przesyłać lub rozprowadzać w jakikolwiek inny sposób ani dekompilować, poddawać procesowi inżynierii wstecznej lub dezasemblacji, poza możliwością ściągnięcia kopii Materiału na dowolny pojedynczy komputer do niekomercyjnego użytku osobistego pod warunkiem, że zachowają Państwo w stanie niezmienionym wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności i nie dokonają Państwo zmiany ani nie usuną oznaczenia autora. Powyższe uprawnienie nie stanowi przeniesienia praw własności dotyczących Materiałów i, korzystając z naszych Usług, potwierdzają Państwo, że nie nabywają Państwo licencji, prawa własności ani innych praw do tych Materiałów.

Korzystanie z naszych Usług

W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji naszych Usług może być konieczne utworzenie konta. Zabronione jest:

 • Tworzenie konta dla osób trzecich.
 • Używanie konta innego Użytkownika bez zezwolenia, żądanie podania danych lub zbieranie i używanie danych do logowania innych Użytkowników.
 • Sprzedaż, przełączanie, udzielanie licencji lub przypisywanie innym praw do konta, nazwy użytkownika, lub jakichkolwiek praw do konta.

Tworząc konto, należy podać prawdziwe, aktualne, dokładne i kompletne dane oraz aktualizować je w razie konieczności, tak by pozostały prawdziwe i dokładne. To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie hasła oraz za działania na koncie. Mogą Państwo ponieść odpowiedzialność za nasze straty i straty innych powstałe z winy nieautoryzowanego dostępu do konta. Jeśli dowiedzą się Państwo o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym korzystaniu z Państwa hasła lub konta, należy niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie.

Potwierdzają Państwo posiadanie prawa i zdolności do czynności prawnych koniecznych do akceptacji niniejszych Warunków i zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich praw, zasad oraz regulacji (np. federalnych, stanowych, lokalnych i regionalnych) mających zastosowanie do korzystania przez Państwa z naszych Usług i Państwa Materiałów Użytkownika, obejmujących, między innymi, prawa autorskie i eksportowe.

Zabronione jest:

 • Obchodzenie, wyłączanie lub zakłócanie w inny sposób związanych z bezpieczeństwem funkcji naszych Usług lub funkcji zapobiegających lub ograniczających używanie lub kopiowanie jakichkolwiek Materiałów i Materiałów Użytkownika lub narzucających ograniczenia dotyczące korzystania z naszych Usług i Materiałów lub Materiałów Użytkownika.
 • Podejmowanie jakichkolwiek czynności zakłócających działanie naszych Usług (lub serwerów i sieci, które są połączone z naszymi Usługami), włączając w to przesyłanie wirusów i robaków komputerowych, oprogramowania spyware, malware lub innego typu uciążliwych lub niszczycielskich kodów.
 • Wprowadzanie treści lub dokonywanie zmian lub ingerowanie w sposób przedstawiania lub wyświetlania treści naszych Usług w przeglądarce lub urządzeniu Użytkownika.
 • Wprowadzanie zmian, przebudowy lub modyfikacji części naszych Usług.
 • Używanie lub uruchamianie automatycznego systemu dowolnego rodzaju, w tym, między innymi, „robotów”, „pająków” lub „przeglądarek offline”, itd., które uzyskują dostęp do naszych Usług, kierując więcej żądań odpowiedzi do naszych serwerów w danym okresie czasu niż jest w stanie wysłać człowiek używając standardowej przeglądarki internetowej.
 • Dostęp (lub próby dostępu) do którejkolwiek z naszych usług, łącznie z Materiałami i Materiałami Użytkownika, w inny sposób niż poprzez udostępnione przez nas interfejsy.
 • Korzystanie z naszych Usług do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych.
Materiały Użytkowników

Jesteście Państwo odpowiedzialni za zamieszczanie, udostępnianie i wyświetlanie treści (np. obrazów, fotografii, grafik, nagrań audio i wideo, tekstów, informacji, dzieł autorskich, aplikacji, linków i innych treści i materiałów) (łącznie określanych jako „Materiały Użytkownika”), łącznie z, między innymi, wszelkimi szkodami wynikającymi z pogwałcenia prawa autorskiego, patentowego, znaku towarowego, praw własności, lub jakiejkolwiek innej szkody wynikającej z zamieszczenia tego typu treści.

Materiały Użytkownika muszą spełniać następujące warunki:

 • W ramach Materiałów Użytkownika udostępnianych za pośrednictwem naszych Usług zabronione jest zamieszczanie treści noszących znamiona nadużycia, obscenicznych, zawierających groźby, napastliwych, oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, przemocowych, materiałów zawierających nagość, nagie części ciała, treści noszących znamiona dyskryminacji, niezgodnych z prawem, stanowiących naruszenie, nienawistnych, pornograficznych lub o podtekście seksualnym, lub Materiałów Użytkownika, które zachęcają do działań uznawanych za przestępstwo, prowadzą do odpowiedzialności prawnej, naruszają przepisy prawa lub są nieodpowiednie w jakikolwiek inny sposób.
 • Zabronione jest umieszczanie reklam, linków namawiających do odwiedzin innych stron lub linków ze spamem przekierowujących na inne strony internetowe lub strony użytkowników indywidualnych bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody.
 • Zabronione jest zniesławianie, śledzenie, zastraszanie, stosowanie nadużyć, napastowanie, grożenie, podszywanie się lub obrażanie jakichkolwiek osób lub firm.
 • Zabronione jest podawanie fałszywych lub mylących informacji.
 • Zabronione jest zamieszczanie prywatnych, poufnych lub szczególnie chronionych informacji, chyba że wystosujemy taką prośbę (np. podanie danych karty kredytowej w celu sfinalizowania transakcji zakupu za pośrednictwem naszych Usług).

Dotąd nasza polityka opierała się na nieprzyjmowaniu i nierozpatrywaniu koncepcji, sugestii i materiałów innych niż te, co do których uzyskania wystosowaliśmy konkretną prośbę. Wszelkie przesłane nam informacje lub materiały nie zostaną uznane za poufne lub zastrzeżone. W ramach naszych Usług obecnie lub w przyszłości możemy zezwolić na używanie Materiałów Użytkowników oraz hosting, udostępnianie i/lub publikację tego rodzaju Materiałów Użytkowników. Żadne Materiały Użytkowników nie są poufne, niezależnie od tego, czy zostały opublikowane. Potwierdzają Państwo także przyjęcie do wiadomości faktu, że w Internecie może dochodzić do naruszenia bezpieczeństwa oraz że nie można zagwarantować bezpieczeństwa zamieszczania Materiałów Użytkowników lub innych informacji.

Zachowują Państwo wszystkie prawa własności do Materiałów Użytkowników. Poprzez zamieszczanie danych i materiałów za pośrednictwem naszych Usług, automatycznie przyznają nam Państwo (lub gwarantują, że właściciel takich danych i materiałów wyraźnie przyznaje je nam) bezpłatne, wieczyste, nieodwołalne i nieograniczone prawo i licencję na używanie, przetwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, przekazywanie i dystrybucję, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób takich danych i materiałów (w całości lub w części, niezależnie od celu) na całym świecie i/lub włączenie ich do innych prac w dowolnej formie, mediach lub technologii znanych obecnie lub rozwiniętych w przyszłości. Wyrażacie Państwo również zgodę na używanie przez nas w dowolnym celu przesłanych przez Państwa pomysłów, koncepcji, know-how lub technik.

Zastrzegamy sobie prawo do określania według własnego uznania, czy Materiały Użytkowników są odpowiednie i czy zgadzają się z niniejszymi Warunkami między innymi z powodu, ale nie ograniczone do nadmiernej długości. Możemy, jednak nie jesteśmy zobligowani, by w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia i według naszego uznania, usuwać, edytować, blokować i/lub monitorować Materiały Użytkowników lub odmówić Użytkownikowi dostępu do zamieszczania materiałów, które naruszają niniejsze Warunki.

Strona umożliwia korzystanie z opcji „live chat”. W przypadku korzystania z live chatu wszelka komunikacja lub zamieszczane za jego pośrednictwem treści są uznawane za „Materiały Użytkowników”. W szczególności, nie jesteśmy w stanie zapewnić poufności danych związanych z użytkowaniem live chatu.

Polityka dotycząca niezamówionych materiałów

Firma Vertiv docenia i ceni uwagi i informacje dotyczące naszych produktów, usług i rozwiązań. Dla jasności i celem omówienia wszystkich pomysłów, które mogą się Państwu nasunąć, dotyczących technologicznych lub technicznych udoskonaleń naszych produktów, usług lub rozwiązań, ważne jest, aby przed przesłaniem swoich pomysłów i informacji zrozumieli Państwo i wyrazili pisemną zgodę na warunki oceny takich pomysłów i informacji firmy Vertiv, zanim dojdzie do jakiejkolwiek ich oceny przez firmę Vertiv lub rozmów z nią. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy pobrać „Politykę dotyczącą niezamówionych materiałów” firmy Vertiv.

Zawartość udostępniana przez osoby trzecie i strony powiązane

Podczas korzystania z naszych Usług mogą Państwo trafić na Materiały Użytkowników zamieszczane, publikowane lub wyświetlane przez użytkowników z różnych źródeł. Nie odpowiadamy za dokładność, wartość użytkową, bezpieczeństwo ani prawa własności intelektualnej powiązane z treściami publikowanymi przez użytkowników. Wyrażają Państwo zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw i uprawnień opartych na prawie słuszności lub środków odwoławczych, jakie stosują lub mogą Państwo stosować wobec nas w odniesieniu do nich w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Jako udogodnienie dla Państwa możemy udostępnić linki do innych niezależnych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie („Strony powiązane”). Linki otwierają Państwo na własną odpowiedzialność. Nie mamy kontroli nad zawartością, usługami, politykami prywatności, warunkami użytkowania ani praktykami żadnej ze stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Włączenie takich treści i linków nie zakłada ich sponsorowania ani popierania przez nas (łącznie z pojawiającymi się danymi i materiałami lub wszelkimi produktami i usługami opisanymi na Stronach powiązanych), zależności lub powiązań z tego typu treściami i linkami, ani tego, że jakiejkolwiek Stronie powiązanej udzielono autoryzacji do użycia znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub praw autorskich firmy Vertiv, jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych. Nie będziemy stroną ani w żaden sposób nie poniesiemy odpowiedzialności za monitorowanie jakichkolwiek transakcji, których przedmiotem są produkty lub usługi, pomiędzy Państwem, a osobami trzecimi będącymi dostawcami dóbr i usług. Korespondencja oraz transakcje biznesowe z osobami stronami trzecimi, które zostały nawiązane za pośrednictwem naszych Usług odbywają się wyłącznie pomiędzy Państwem a osobą trzecią.

Zezwolenie na wykorzystywanie Dokumentów firmy Vertiv

Udziela się zezwolenia na wykorzystywanie należących do firmy Vertiv raportów, informacji prasowych, kart katalogowych, specyfikacji, często zadawanych pytań itp. („Dokumenty”) pochodzących ze stron internetowych firmy Vertiv, pod warunkiem, że (1) poniższa informacja o prawach autorskich znajduje się we wszystkich kopiach oraz że w dokumentach znajduje się zarówno informacja o prawach autorskich, jak i niniejsza informacja dotycząca zezwolenia, (2) użytkowanie takich Dokumentów pochodzących z Usług ma charakter informacyjny i niekomercyjnych lub osobisty, a Dokumenty nie będą kopiowane ani publikowane na żadnym komputerze sieciowym ani za pośrednictwem innych mediów oraz (3) w Dokumentach nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. Wykorzystywanie w jakimkolwiek innym celu jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi karami cywilnymi i karnymi. Sprawcy naruszeń będą ścigani w maksymalnym możliwym zakresie.

Określone powyżej Dokumenty nie obejmują projektu ani układu stron internetowych, ani żadnej innej strony będącej własnością, zarządzanej, licencjonowanej lub kontrolowanej przez firmę Vertiv, elementy których mogą być chronione na mocy przepisów prawa dotyczących sposobu opakowania i rozmieszczenia produktu, znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa, i których nie można kopiować ani imitować, w całości lub w części. Zabrania się kopiowania lub retransmitowania logo, grafiki, dźwięku lub obrazów pochodzących ze stron internetowych, bez wyraźnej zgody firmy Vertiv.

FIRMA VERTIV NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POWIĄZANYCH GRAFIKACH OPUBLIKOWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ DO KONKRETNEGO CELU. WSZYSTKIE TAKIE DOKUMENTY I POWIĄZANE GRAFIKI SĄ OFEROWANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” BEZ GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU. FIRMA VERTIV NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE TYCH INFORMACJI, W TYM WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA VERTIV I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY ANI SZKODY ŻADNEGO RODZAJU WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, WSKUTEK REALIZACJI UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO NIEDOZWOLONEGO DZIAŁANIA, WYNIKAJĄCEGO Z LUB POWIĄZANEGO Z WYKORZYSTYWANIEM LUB PRZETWARZANIEM INFORMACJI DOSTĘPNYCH W USŁUGACH.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nasze Usługi, włączając, między innymi, strony internetowe, Materiały, Materiały Użytkowników, wszelkie produkty lub usługi dostępne za pośrednictwem naszych Usług oraz wszystkie informacje, oprogramowanie, placówki, usługi, powiązane protokoły komunikacyjne i inna ich zawartość są oferowane na podstawie „stanu obecnego”, „w miarę dostępności” i „ze wszystkimi wadami”. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłączamy wszelkie oświadczenia lub gwarancje wszelkiego rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, włączając między innymi: gwarancje przydatności handlowej; nienaruszalności; przydatności do określonego celu; gwarancje wynikające z przebiegu transakcji lub w toku wykonywania obowiązków; dokładności, niezawodności, użyteczności lub kompletności danych zawartych w naszych Usługach; gwarancje nieprzerwanego lub wolnego od błędów dostępu do usług; gwarancje dotyczące tego, że nasze Usługi będą bezpieczne. Nie ręczymy ani nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody każdego rodzaju spowodowane korzystaniem z naszych Usług, włączając szkody powstałe w wyniku działania wirusów, robaków, koni trojańskich i innych typów oprogramowania komputerowego lub anomalii, które mogą zainfekować, wywrzeć wpływ lub uszkodzić Państwa dysk twardy, oprogramowanie, pamięć komputera lub każdej innej rzeczy należącej do Państwa i do innych, które są rezultatem uzyskania dostępu lub skorzystania z naszych Usług.

Wyłączamy wszelką odpowiedzialność i odpowiedzialność prawną wobec jakiejkolwiek osoby lub firmy związaną z wszelkimi stratami, szkodami (rzeczywistymi, wynikającymi z konsekwencji, karnymi lub innymi), urazami, roszczeniami, odpowiedzialnością karną lub przyczynami wynikającymi z innych powodów czy natury, na podstawie lub wynikającymi z wszelkich materiałów, treści, Materiałów Użytkowników lub produktów lub usług reklamowanych lub oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem naszych usług za pomocą banera lub innej formy reklamy.

Ograniczenie odpowiedzialności prawnej

Wyrażają Państwo zgodę na przejęcie pełnej odpowiedzialności za korzystanie przez Państwa z naszych Usług. W żadnym wypadku ani my, ani nasi dostawcy i inne osoby trzecie wspomniane lub zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dostarczanie naszych Usług, nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za żadne bezpośrednie, przypadkowe, wynikające z konsekwencji, pośrednie, specjalne ani karne szkody tak czy inaczej (włączając, między innymi, poniesione koszty i wydatki dowolnego rodzaju, utracone zyski, utracone dane lub programy i przerwy w działalności biznesowej) powstałe w wyniku Państwa dostępu, użytkowania, niemożności użycia lub w rezultacie korzystania z naszych Usług lub wszelkich materiałów stanowiących treść takiej Usługi lub Usług (włączając, między innymi, te będące skutkiem lub wynikające z niepowodzenia; błędu; pominięcia; przekierowania na Strony powiązane; przerwy; usunięcia; defektu; opóźnienia w operacjach lub przekazie; wirusa komputerowego; zakłóceń w komunikacji na linii; lub zniszczenia, nieautoryzowanego dostępu, zmiany lub użycia jakiegokolwiek komputera lub systemu), niezależnie od tego, czy mają oparcie w gwarancji, umowie, definicji czynu niedozwolonego, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka czy w jakiejkolwiek innej teorii prawnej i niezależnie od tego, czy otrzymaliśmy poradę dotyczącą możliwości wystąpienia szkód tego typu. Nie ponosimy odpowiedzialności ani odpowiedzialności prawnej za żadne działania, pominięcia lub sposób postępowania jakiegokolwiek użytkownika lub osoby trzeciej, łącznie z Materiałami Użytkowników i Stronami powiązanymi. Maksymalna wartość całkowitych zobowiązań firmy Vertiv i jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych i naszych funkcjonariuszy, dyrektorów, udziałowców, poprzedników, następców, pracowników i agentów wobec Państwa w związku z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z niniejszych Warunków, niezależnie od tego, czy złożonym w związku z umową, czynem niedozwolonym czy inaczej, wynosi 100 $. Jeśli są Państwo niezadowoleni z któregokolwiek z Materiałów stanowiących treść naszych Usług, lub z któregokolwiek z Warunków, jedynym działaniem naprawczym jest zaprzestanie uzyskiwania dostępu i korzystania z naszych Usług.

Uzyskując dostęp do naszego Serwisu wyrażają Państwo zrozumienie faktu, iż zrzekają się Państwo praw w odniesieniu do roszczeń, które dotychczas są nieznane lub nie podejrzewa się ich istnienia, i zgodnie z takim zrzeczeniem potwierdzają Państwo, że przeczytali i zrozumieli, i tym samym wyraźnie zrzekają się Państwo korzyści opisanych w punkcie 1542 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia i każdego podobnego prawa obowiązującego w którymkolwiek ze stanów lub na terytorium Stanów Zjednoczonych, który stwierdza: „ogólne zrzeczenie się nie obejmuje roszczeń na rzecz wierzyciela, o których wierzyciel nie wie ani nie podejrzewa ich istnienia w momencie podpisania takiego zrzeczenia się, które to roszczenia, jeżeli byłyby znane wierzycielowi, miałyby istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem”.

Odszkodowanie

Zobowiązują się Państwo zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej, bronić i zabezpieczyć naszą firmę, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, udziałowców, poprzedników, następców, pracowników i agentów, podmioty zależne i stowarzyszone przed jakimikolwiek żądaniami, stratami, odpowiedzialnością prawną, roszczeniami i wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej) wnoszonymi przeciwko Vertiv przez jakiekolwiek osoby trzecie z powodu lub w związku z: (i) Państwa Materiałami Użytkownika lub użytkowaniem i dostępem do naszych Usług; (ii) naruszeniem lub domniemanym naruszeniem przez Państwa tych Warunków; (iii) pogwałceniem lub domniemanym pogwałceniem jakiegokolwiek prawa osób trzecich, włączając w to między innymi wszelkie prawa własności intelektualnej, prawa do wizerunku, prawa do zachowania poufności, prawo własności lub prawo do prywatności; (iv) pogwałceniem lub domniemanym pogwałceniem wszelkich praw, zasad, regulacji, kodeksów, statutów, rozporządzeń lub nakazów; (v) każdym roszczeniem dotyczącym Materiału Użytkownika, który spowodował szkody wobec osób trzecich; lub (vi) jakimkolwiek wydanym przez Państwa nieprawdziwym oświadczeniem. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli nad kwestiami podlegającymi zwolnieniu z odpowiedzialności i obronie z Państwa strony, w żadnym przypadku nie mogą Państwo też regulować żadnych należności bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. W procesie obrony przed jakimikolwiek roszczeniami wymagamy współpracy w wymaganym przez nas zakresie. Obrona i obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności cywilnej będą obowiązywać również po zaprzestaniu obowiązywania tych Warunków i Państwa korzystania z naszych usług.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Materiały objęte naszymi Usługami mogą zawierać różne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które mogą być oparte lub zawierać przypuszczenia dotyczące operacji, przyszłych wyników i perspektyw firmy Vertiv. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na aktualnych oczekiwaniach oraz są obciążone ryzykiem i niepewnością.

W związku z przepisami dotyczącymi „bezpiecznej przystani” ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), wydajemy następujące ostrzeżenie wskazujące na ważne czynniki ekonomiczne, polityczne i technologiczne, które, między innymi, mogą skutkować materialnymi różnicami w zakresie aktualnych wyników lub zdarzeń w porównaniu z tymi określonymi lub założonymi w stwierdzeniach dotyczących przyszłości lub powiązanych z nimi założeniach. Do tych czynników należą: (1) zmiany w obecnym i przyszłym środowisku biznesowym, włącznie ze stopami procentowymi i wydatkami kapitałowymi i konsumpcyjnymi; (2) czynniki konkurencyjności i odpowiedzi konkurentów na nasze inicjatywy; (3) skuteczne rozwijanie i wprowadzanie na rynek oczekiwanych produktów; (4) zmiany w przepisach ustawowych i wykonawczych, łącznie z przepisami podatkowymi; (5) niestabilne rządy i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku gospodarek wschodzących; (6) ciągłość środowiska sprzyjającego krajowym i zagranicznym przejęciom, łącznie z wymogami regulacyjnymi i wartościami rynkowymi kandydatów.

Zmiany i wypowiedzenie warunków umowy

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Warunkach umowy według uznania w dowolnym momencie oraz do korygowania wszelkich błędów i pominięć w jakiejkolwiek części naszych Usług i Materiałów. Na naszej stronie internetowej umieścimy aktualizacje z nową datą wejścia w życie. Materiały mogą ulegać zmianie, modyfikacji, mogą być w dowolnym momencie dodawane lub usuwane oraz aktualizowane bez konieczności powiadamiania; jednak nie mamy obowiązku aktualizacji Materiałów. Możemy również wprowadzać zmiany w produktach, usługach, programach lub cenach (jeśli dotyczy) opisanych w ramach naszych Usług w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ciągłe korzystanie przez Państwa z naszych Usług po dokonaniu w nich przez nas jakichkolwiek zmian zostanie uznane za akceptację tych zmian. Od czasu do czasu powinni Państwo ponownie przeczytać Warunki, by przejrzeć ich aktualną wersję, ponieważ są one dla Państwa wiążące.

Niniejsze Warunki pozostaną w pełnej mocy tak długo, jak długo będą Państwo uzyskiwać dostęp lub korzystać z naszych Usług lub do momentu ich wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków. W dowolnym momencie możemy (i) zawiesić lub wypowiedzieć prawa dostępu lub korzystania z naszych Usług, lub (ii) wypowiedzieć dotyczące Państwa postanowienia niniejszych Warunków, w przypadku gdy uznamy, że ograniczyli lub zablokowali Państwo działania któregokolwiek z użytkowników w zakresie korzystania z naszych Usług lub jeśli w jakikolwiek inny sposób korzystali Państwo z naszych Usług z pogwałceniem niniejszych Warunków. Po wypowiedzeniu postanowień niniejszych Warunków dochodzi do automatycznego wypowiedzenia Państwa autoryzacji do korzystania z naszych Usług, muszą wtedy Państwo niezwłocznie usunąć wszelkie ściągnięte lub wydrukowane Materiały.

Obowiązujące prawo i arbitraż

Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa stanu Missouri, USA, bez wpływu na jakiekolwiek przepisy kolizyjne ani na konwencję ONZ z roku 1980. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Jakiekolwiek roszczenia lub spory występujące pomiędzy Państwem a firmą Vertiv, w całości lub w części wynikające z charakteru naszych Usług, będą rozwiązywane wyłącznie poprzez wiążący, indywidualny arbitraż w stanie Missouri, USA. Wyrażają Państwo zgodę na rozwiązywanie sporów zaistniałych pomiędzy Państwem a firmą Vertiv za pomocą wiążącego arbitrażu i zrzekają się Państwo swojego prawa do składania pozwów zbiorowych lub arbitrażu zbiorowego. W przypadku gdy wiążący arbitraż nie jest wykonalny, w celu rozwiązania sporów zgadzają się Państwo na wyłączną jurysdykcję stanu Missouri, USA. Wszelkie powództwa jakie mogą Państwo wszcząć w związku z korzystaniem z naszych Usług muszą rozpocząć się w ciągu sześciu (6) miesięcy po zaistnieniu roszczenia lub przyczyny powództwa.

Całość umowy i postanowienia różne

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy firmą Vertiv a Państwem, w odniesieniu do korzystania z naszych Usług przez Państwa. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostają w mocy.

Nasze zobowiązania i odpowiedzialność dotycząca oferowanych przez nas produktów i usług podlegają wyłącznie naszym warunkom sprzedaży lub licencji, zgodnie z którą takie produkty i usługi są sprzedawane lub licencjonowane.

Nie gwarantujemy, że Materiały objęte naszymi Usługami są odpowiednie i dostępne do użytku w innych lokalizacjach, a dostęp do nich na terytoriach, gdzie ich treść jest uznawana za nielegalną jest zabroniony. Jeśli uzyskają Państwo dostęp do naszych Usług poza stanem Missouri, ponoszą Państwo odpowiedzialność za ich zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Zabronione jest korzystanie z naszych Usług lub eksportowanie informacji i materiałów z pogwałceniem przepisów dotyczących eksportu obowiązujących w Stanach Zjednoczonych lub w każdym innym kraju.

​Strona www.Vertiv.com jest zarządzana z naszych oddziałów w Stanach Zjednoczonych i jest obsługiwana na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych; inne strony internetowe firmy Vertiv mogą być zarządzane i obsługiwane z różnych lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi. Materiały publikowane na stronie, lub w inny sposób będące w zakresie naszych Usług, mogą dotyczyć produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w Państwa kraju.
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja