The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Vertiv-pijlers van ethiek & naleving

Bij Vertiv zijn wij toegewijd aan het doen van zaken conform de hoogste ethische standaarden. Dit doen wij door onze eigen kernwaarden na te streven.

De ethische gedragscode van Vertiv begeleidt alle medewerkers, functionarissen en directeuren van Vertiv over de hele wereld bij onze manier van zakendoen. Onze code schetst de acties en het gedrag dat wij verwachten van iedere medewerker, zodat iedereen die met Vertiv te maken heeft kan vertrouwen op onze eerlijkheid en integriteit. Elke medewerker, functionaris en directeur is zelf verantwoordelijk om de code te lezen, begrijpen en deze na te leven. Alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en andere entiteiten waar Vertiv een eigendomsbelang in heeft zijn ook verplicht hieraan te voldoen. Onze code geldt ook voor externe partijen die assistentie of diensten verlenen voor of namens Vertiv.

Rob Johnson
Vertiv CEO
Quote sign

Bij Vertiv proberen wij altijd zaken te doen conform de hoogste ethische standaarden, waar ook ter wereld.

Wij zullen altijd zaken doen op een manier die onze medewerkers, klanten en de gemeenschappen waarin wij actief zijn respecteert. De kern van dit principe wordt gevormd door onze Ethische Code. De Ethische Code van Vertiv bepaalt onze relatie met al onze belanghebbenden, zowel intern als extern. Deze code is opgesteld als richtlijn voor alle medewerkers, functionarissen en directeuren van Vertiv over de hele wereld over hoe wij zaken doen. Daarnaast schetst deze code de acties en het gedrag dat wij verwachten van iedere werknemer bij Vertiv, zodat iedereen die met ons te maken heeft altijd kan vertrouwen op onze eerlijkheid en integriteit.

Quote sign

Anti-corruptie

Vertiv heeft interne beleidsregels en controles opgesteld die naleving afdwingen door alle medewerkers, functionarissen en directeuren met de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act, de Braziliaanse Clean Company Act 2014 (wetnr. 12.846) en gerelateerde anti-corruptiewetgeving van de landen waarin wij actief zijn. Het is te allen tijde verboden voor medewerkers, functionarissen en directeuren van Vertiv om direct of indirect enige vorm van omkoping, smeergeld of andere vorm van corrupte betaling, of iets van waarde aan te bieden aan, te geven aan of te ontvangen van enige persoon of organisatie, inclusief overheidsinstanties, individuele overheidsfunctionarissen en private bedrijven of hun medewerkers. Dit verbod geldt wereldwijd en er wordt geen uitzondering gemaakt voor vermeende gebruiken, lokale gewoonten of competitieve omstandigheden. Daarnaast geldt dit verbod ook voor personen of bedrijven die optreden namens Vertiv, zoals verkoopagenten, distributeurs, vertegenwoordigers, serviceproviders, aannemers, leveranciers en joint-venturepartners.

Eerlijke Concurrentie

Vertiv zal slagen doordat zijn medewerkers, functionarissen en directeuren eerlijk concurreren en de kernwaarden van Vertiv uitdragen. Vertegenwoordigers van Vertiv mogen geen:

 • prijzen of productinformatie, zoals fabricagekosten, productiecapaciteit, productroadmaps, biedingspraktijken of enige niet-openbare informatie van Vertiv direct bespreken met een concurrent;
 • oneigenlijke middelen gebruiken om vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van een concurrent in handen te krijgen;
 • vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van een concurrent welbewust gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een dergelijke concurrent;
 • negatieve verkooptechnieken gebruiken, zoals het kleineren van concurrenten door valse verklaringen af te leggen; of
 • tactieken gebruiken om de concurrentie te elimineren in markten waarin Vertiv al leider is, zoals het verkopen onder de kostprijs.
Stephanie Gill
Hoofd juridische afdeling
Quote sign

Vertiv is toegewijd om eerlijk, verantwoordelijk en volgens de wet zaken te doen in elk land waarin wij actief zijn.

Wij vereisen dat onze medewerkers, functionarissen en directeuren, evenals onze distributeurs, agenten en zakenpartners over de hele wereld op ethische wijze zakendoen.

Quote sign

Gedragscode voor leveranciers

Vertiv verwacht dat zijn leveranciers de waarden en principes van Vertiv uitdragen, op de hoogte blijven van de techniek, integer handelen en mens en milieu met respect behandelen. Deze acties reflecteren de prioriteiten van Vertiv. Om deze reden werken wij alleen samen met de beste leveranciers die blijk geven van sociale verantwoordelijkheid en zich inzetten voor eerlijkheid.

Vertiv heeft een gedragscode voor leveranciers opgesteld en wij verwachten dat elke leverancier zich houdt aan de principes ervan. Vertiv kan een relatie met een leverancier verbreken als blijkt dat deze zich niet houdt aan de gedragscode voor leveranciers.

Gedragscode voor leveranciers (pdf - Engels)

Gedragscode voor leveranciers (pdf - Mandarijn)

Inspanningen om slavernij en mensensmokkel tegen te gaan

Vertiv doet er alles aan om alle toegepaste wetten en arbeidsregels op de locaties waar wij actief zijn na te leven en doet niet aan gedwongen arbeid of mensensmokkel. Het beleid van Vertiv is tegen elke vorm van dwang- of contractarbeid en verbiedt zijn leveranciers dit toe te passen.

Verklaringen inzake inspanningen om slavernij en mensensmokkel tegen te gaan

Mensenrechtenbeleid (Engels)

Conflictmineralen

Vertiv ondersteunt pogingen om een eind te maken aan het menselijk leed en de milieu-impact die zijn geassocieerd met mijnbouw in de Democratische Republiek Congo (DRC) en aangrenzende landen. Het traceren van de oorsprong van mineralen in een wereldwijde supply chain is een complex proces en dit kan alleen worden bereikt met de medewerking en ondersteuning van een groot aantal sectoren en belanghebbenden.

Vertiv zet zijn samenwerking met zijn leveranciers en belanghebbenden voort om beleidsregels en systemen te ontwikkelen en implementeren om het risico te beperken dat mineralen in onze supply chain afkomstig zijn van mijnen die gewapende groepen in de DRC-regio financieren of ondersteunen. Daarnaast verwacht Vertiv dat onze leveranciers de mineralen van een verantwoorde bron verkrijgen.

Rapport over conflictmineralen (pdf - Engels)

Robert Heine
Directeur Supply Chain Solutions
Quote sign

Alle Vertiv-leveranciers moeten onze Gedragscode voor leveranciers naleven en zich houden aan lokale wetten en voorschriften. Om ervoor te zorgen dat Vertiv de verwachtingen van zijn klanten overtreft, moet elke leverancier actief de waarden van Vertiv ondersteunen en deze in zijn eigen toeleveringsketen doorvoeren. We zullen onze leveranciers en werknemers blijven informeren en deelnemen aan industriegroepen om zichtbaarheid en verantwoordelijkheid van de toeleveringsketen te bevorderen.

Quote sign

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vertiv respecteert de waardigheid en mensenrechten van individuen en vereist dat onze leveranciers en zakenpartners hetzelfde doen. Vertiv ondersteunt de principes van zowel de Global Compact van de Verenigde Naties als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en doet er alles aan om zich daaraan te houden.

 • Wij accepteren geen dwang-, contract- of gevangenisarbeid.
 • Wij houden ons aan de lokale minimumleeftijdsregels en vereisten en maken geen gebruik van kinderarbeid.
 • Wij beschermen onze medewerkers tegen intimidatie en een vijandige of vernederende werkomgeving.
 • Wij zullen enige melding van discriminatie, intimidatie of geweld op de werkvloer onmiddellijk onderzoeken en corrigerende maatregelen treffen.
 • Wij moedigen medewerkers die getuige zijn van discriminatie, intimidatie of geweld op de werkvloer, of dit zelf ervaren, aan om zulk gedrag onmiddellijk te melden bij het management of de wereldwijde ethische hotline van Vertiv.
 • Wij staan geen vergelding toe tegen medewerkers die gevallen van discriminatie, intimidatie of geweld op de werkvloer in goed vertrouwen melden.

Milieu

Voor zover praktisch mogelijk zal Vertiv negatieve invloeden op de gemeenschappen waarin wij actief zijn vermijden, inclusief de bodem, de lucht en het water.

Kwaliteit

Vertiv's leiderschap en focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen komen tot uiting in de voortdurende verbetering van onze kwaliteitmanagementsystemen: https://www.vertiv.com/en-us/support/quality-policy-and-certifications/

Toewijding aan diversiteit

Vertiv is een bedrijf dat oplossingen biedt voor bedrijfskritieke technologieën. Deze oplossingen komen vaak voort uit het evalueren van uiteenlopende standpunten en visies. Het is daardoor vanzelfsprekend dat er in alles wat wij doen een geest van inclusiviteit heerst. Het hebben van een breder scala aan ervaringen om uit te putten maakt ons niet alleen een gevarieerd bedrijf. Het maakt ons een beter bedrijf.

Vertiv werkt er hard aan om een wereldwijde organisatie te creëren die diversiteit ondersteunt en uitdraagt, inclusiviteit stimuleert en respect voor het individu nastreeft. We geloven dat het samenbrengen van slimme, enthousiaste en getalenteerde mensen met verschillende achtergronden leidt tot het ontstaan van nieuwe ideeën en zorgt voor veel energie.

Daarom hebben we een programma waarmee we actief vrouwen en minderheden werven en aannemen om onze managementlagen te versterken. Ons doel is om een goede werkgever te zijn op het gebied van promoties, overplaatsingen, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, carrièreontwikkeling, trainingen gesponsord door het bedrijf, hulp bij opleidingen en sociale en recreatieve programma’s voor onze medewerkers.

Het arbeidsbeleid inzake gelijke kansen van Vertiv waarborgt dat er geen medewerker of sollicitant gediscrimineerd of geïntimideerd wordt op grond van ras, kleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, leeftijd, invaliditeit, nationaliteit, veteranenstatus of enig ander kenmerk dat door de toepasselijke wet- en regelgeving wordt beschermd.

Gezondheid en veiligheid

Vertiv promoot veilige en gezonde werkomstandigheden voor zijn medewerkers over de hele wereld en moedigt deze inspanning aan via zijn supply chain.

Dan Rapp
Director Manufacturing & Environmental Safety
Quote sign

The mission of Vertiv’s EHS Team is to protect Vertiv and Vertiv’s employees from environmental, health, and safety risks so they can be prosperous and achieve their goals.

A robust ESG (Environmental, Social, and Governance) system is critical to that mission while allowing Vertiv to be both commercially successful and socially responsible.

Quote sign
Partner-login

Taal & locatie