The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Vertiv-pijlers van ethiek & naleving

Bij Vertiv zijn wij toegewijd aan het doen van zaken conform de hoogste ethische standaarden. Dit doen wij door onze eigen kernwaarden na te streven.

Het doel van deze Gedragscode (onze “Code”) is om alle werknemers en leden van de raad van bestuur (“Bestuursleden”) van Vertiv Holdings Co en haar dochterondernemingen (gezamenlijk “Vertiv”) over de hele wereld richtlijnen te bieden voor de manier waarop we zakendoen. Deze code schetst de acties en het gedrag dat wij verwachten van ieder Vertiv-teamlid, zodat iedereen die met Vertiv te maken heeft altijd kan vertrouwen op onze integriteit. Tenzij anders aangegeven in deze Code, geldt de term “werknemers” ook voor haar directeuren.

Schending van onze ethische code melden

 
Herziene gedragscode

Op 24 november 2021 heeft het Bedrijf de Vertiv Gedragscode gewijzigd (voorheen de Vertiv Ethische Code genoemd). Deze wijziging heeft de waarden en principes van de Code niet veranderd; het bedrijf heeft de Code eerder herzien om:

 • De Code zodanig aan te passen dat belangrijke richtlijnen effectiever worden gegroepeerd om de lezerservaring verder te verbeteren;
 • Bepaalde secties uit te breiden die uitzonderlijk genuanceerd zijn en die blijven ontwikkelen vanuit een regelgevend perspectief, om actuele richtlijnen en aanvullende praktijkvoorbeelden te geven;
 • Om extra uitleg te geven over bepaalde secties op basis van de voortdurende groei van het bedrijf en de gebieden waarop de operationele focus is gericht; en
 • Extra nadruk te leggen op bepaalde richtlijnen die belangrijk zijn voor de kernwaarden van het bedrijf, inclusief diversiteit en gelijke kansen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en bescherming tegen verspilling van activa door het bedrijf.

De bijgewerkte Vertiv Gedragscode geldt nu voor alle dochterondernemingen van Vertiv, behalve voor Vertiv Integrated System GmbH en Vertiv GmbH (beide in afwachting van lokale goedkeuring). De volledige tekst van de Code kunt u op de website van het Bedrijf lezen (http://www.vertiv.com).

Giordano Albertazzi
Vertiv CEO
Quote sign

Gedurende mijn meer dan 20 jaar bij het bedrijf ben ik er altijd trots op geweest bij een organisatie te horen die compromisloze integriteit centraal stelt in hoe wij ons gedragen en zaken doen. Als CEO van Vertiv wil ik die erfenis vastberaden beschermen en bestendigen door het belang van onze Gedragscode te benadrukken.

De Gedragscode van Vertiv schrijft voor dat we onze medewerkers, partners en klanten te allen tijde met respect en professionaliteit en in overeenstemming met de wetgeving behandelen. Deze duidelijk omschreven waarden en principes zijn ook een belofte aan onze klanten. Door ons streven naar ongeëvenaarde integriteit weten klanten dat ze te maken hebben met een betrouwbaar bedrijf dat bestaat uit mensen die correct handelen op de juiste manier. Dit geldt voor iedereen die zaken met ons doet en voor alle plaatsen waar wij actief zijn. Ik ben ervan overtuigd dat, terwijl Vertiv blijft groeien en zich blijft ontwikkelen, onze voortdurende inzet voor compromisloze integriteit ons in staat zal stellen om onze klanten meer waarde te blijven bieden en ons zal helpen om de high-performance cultuur te creëren die niet alleen onze zakelijke doelen zal ondersteunen, maar ons ook tot een wereldwijde voorkeurwerkgever zal maken.

Quote sign

Anti-corruptie

Vertiv heeft interne beleidsregels en controles opgesteld die naleving afdwingen door alle medewerkers, functionarissen en directeuren met de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act, de Braziliaanse Clean Company Act 2014 (wetnr. 12.846) en gerelateerde anti-corruptiewetgeving van de landen waarin wij actief zijn. Het is te allen tijde verboden voor medewerkers, functionarissen en directeuren van Vertiv om direct of indirect enige vorm van omkoping, smeergeld of andere vorm van corrupte betaling, of iets van waarde aan te bieden aan, te geven aan of te ontvangen van enige persoon of organisatie, inclusief overheidsinstanties, individuele overheidsfunctionarissen en private bedrijven of hun medewerkers. Dit verbod geldt wereldwijd en er wordt geen uitzondering gemaakt voor vermeende gebruiken, lokale gewoonten of competitieve omstandigheden. Daarnaast geldt dit verbod ook voor personen of bedrijven die optreden namens Vertiv, zoals verkoopagenten, distributeurs, vertegenwoordigers, serviceproviders, aannemers, leveranciers en joint-venturepartners.

Eerlijke Concurrentie

Vertiv zal slagen doordat zijn medewerkers, functionarissen en directeuren eerlijk concurreren en de kernwaarden van Vertiv uitdragen. Vertegenwoordigers van Vertiv mogen geen:

 • prijzen of productinformatie, zoals fabricagekosten, productiecapaciteit, productroadmaps, biedingspraktijken of enige niet-openbare informatie van Vertiv direct bespreken met een concurrent;
 • oneigenlijke middelen gebruiken om vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van een concurrent in handen te krijgen;
 • vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van een concurrent welbewust gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een dergelijke concurrent;
 • negatieve verkooptechnieken gebruiken, zoals het kleineren van concurrenten door valse verklaringen af te leggen; of
 • tactieken gebruiken om de concurrentie te elimineren in markten waarin Vertiv al leider is, zoals het verkopen onder de kostprijs.
Stephanie Gill
Hoofd juridische afdeling
Quote sign

Vertiv is toegewijd om eerlijk, verantwoordelijk en volgens de wet zaken te doen in elk land waarin wij actief zijn.

Wij vereisen dat onze medewerkers, functionarissen en directeuren, evenals onze distributeurs, agenten en zakenpartners over de hele wereld op ethische wijze zakendoen.

Quote sign

Gedragscode voor leveranciers

Vertiv verwacht dat zijn leveranciers de waarden en principes van Vertiv uitdragen, op de hoogte blijven van de techniek, integer handelen en mens en milieu met respect behandelen. Deze acties reflecteren de prioriteiten van Vertiv. Om deze reden werken wij alleen samen met de beste leveranciers die blijk geven van sociale verantwoordelijkheid en zich inzetten voor eerlijkheid.

Vertiv heeft een gedragscode voor leveranciers opgesteld en wij verwachten dat elke leverancier zich houdt aan de principes ervan. Vertiv kan een relatie met een leverancier verbreken als blijkt dat deze zich niet houdt aan de gedragscode voor leveranciers.

Gedragscode voor leveranciers (pdf - Engels)

Gedragscode voor leveranciers (pdf - Mandarijn)

Inspanningen om slavernij en mensensmokkel tegen te gaan

Vertiv doet er alles aan om alle toegepaste wetten en arbeidsregels op de locaties waar wij actief zijn na te leven en doet niet aan gedwongen arbeid of mensensmokkel. Het beleid van Vertiv is tegen elke vorm van dwang- of contractarbeid en verbiedt zijn leveranciers dit toe te passen.

Verklaringen inzake inspanningen om slavernij en mensensmokkel te bestrijden

Beleid inzake mensenrechten

Conflictmineralen

Vertiv ondersteunt pogingen om een eind te maken aan het menselijk leed en de milieu-impact die zijn geassocieerd met mijnbouw in de Democratische Republiek Congo (DRC) en aangrenzende landen. Het traceren van de oorsprong van mineralen in een wereldwijde supply chain is een complex proces en dit kan alleen worden bereikt met de medewerking en ondersteuning van een groot aantal sectoren en belanghebbenden.

Vertiv zet zijn samenwerking met zijn leveranciers en belanghebbenden voort om beleidsregels en systemen te ontwikkelen en implementeren om het risico te beperken dat mineralen in onze supply chain afkomstig zijn van mijnen die gewapende groepen in de DRC-regio financieren of ondersteunen. Daarnaast verwacht Vertiv dat onze leveranciers de mineralen van een verantwoorde bron verkrijgen.

Rapport over conflictmineralen

Patrick Grainey
Directeur Global Supply Chain Risk and Resiliency, Procurement
Quote sign

Vertiv zet zich in om onze waarden en positieve impact van onze activiteiten uit te breiden naar alle gemeenschappen waarin wij, en onze leveranciers, actief zijn.

De gedragscode voor leveranciers van Vertiv is in gelijke mate van toepassing op al onze leveranciers. We eisen dat onze leveranciers zich houden aan de hoogste ethische normen, toepasselijke wet- en regelgeving en dat ze de waarden van Vertiv door onze eigen toeleveringsketens laten stromen.

Quote sign

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vertiv respecteert de waardigheid en mensenrechten van individuen en vereist dat onze leveranciers en zakenpartners hetzelfde doen. Vertiv ondersteunt de principes van zowel de Global Compact van de Verenigde Naties als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en doet er alles aan om zich daaraan te houden.

 • Wij accepteren geen dwang-, contract- of gevangenisarbeid.
 • Wij houden ons aan de lokale minimumleeftijdsregels en vereisten en maken geen gebruik van kinderarbeid.
 • Wij beschermen onze medewerkers tegen intimidatie en een vijandige of vernederende werkomgeving.
 • Wij zullen enige melding van discriminatie, intimidatie of geweld op de werkvloer onmiddellijk onderzoeken en corrigerende maatregelen treffen.
 • Wij moedigen medewerkers die getuige zijn van discriminatie, intimidatie of geweld op de werkvloer, of dit zelf ervaren, aan om zulk gedrag onmiddellijk te melden bij het management of de wereldwijde ethische hotline van Vertiv.
 • Wij staan geen vergelding toe tegen medewerkers die gevallen van discriminatie, intimidatie of geweld op de werkvloer in goed vertrouwen melden.

Milieu

Voor zover praktisch mogelijk zal Vertiv negatieve invloeden op de gemeenschappen waarin wij actief zijn vermijden, inclusief de bodem, de lucht en het water.

Kwaliteit

Vertiv's leiderschap en focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen komen tot uiting in de voortdurende verbetering van onze kwaliteitmanagementsystemen: https://www.vertiv.com/en-us/support/quality-policy-and-certifications/

Toewijding aan diversiteit

Vertiv is een bedrijf dat oplossingen biedt voor bedrijfskritieke technologieën. Deze oplossingen komen vaak voort uit het evalueren van uiteenlopende standpunten en visies. Het is daardoor vanzelfsprekend dat er in alles wat wij doen een geest van inclusiviteit heerst. Het hebben van een breder scala aan ervaringen om uit te putten maakt ons niet alleen een gevarieerd bedrijf. Het maakt ons een beter bedrijf.

Vertiv werkt er hard aan om een wereldwijde organisatie te creëren die diversiteit ondersteunt en uitdraagt, inclusiviteit stimuleert en respect voor het individu nastreeft. We geloven dat het samenbrengen van slimme, enthousiaste en getalenteerde mensen met verschillende achtergronden leidt tot het ontstaan van nieuwe ideeën en zorgt voor veel energie.

Daarom hebben we een programma waarmee we actief vrouwen en minderheden werven en aannemen om onze managementlagen te versterken. Ons doel is om een goede werkgever te zijn op het gebied van promoties, overplaatsingen, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, carrièreontwikkeling, trainingen gesponsord door het bedrijf, hulp bij opleidingen en sociale en recreatieve programma’s voor onze medewerkers.

Het arbeidsbeleid inzake gelijke kansen van Vertiv waarborgt dat er geen medewerker of sollicitant gediscrimineerd of geïntimideerd wordt op grond van ras, kleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, leeftijd, invaliditeit, nationaliteit, veteranenstatus of enig ander kenmerk dat door de toepasselijke wet- en regelgeving wordt beschermd.

Gezondheid en veiligheid

Vertiv promoot veilige en gezonde werkomstandigheden voor zijn medewerkers over de hele wereld en moedigt deze inspanning aan via zijn supply chain.

Dan Rapp
Director Manufacturing & Environmental Safety
Quote sign

The mission of Vertiv’s EHS Team is to protect Vertiv and Vertiv’s employees from environmental, health, and safety risks so they can be prosperous and achieve their goals.

A robust ESG (Environmental, Social, and Governance) system is critical to that mission while allowing Vertiv to be both commercially successful and socially responsible.

Quote sign
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie